İnteraktif CD

                                                                                                         06 Nisan 2001 - 24365

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2001/2130 Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

2

Yönetmelikler

- Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- Denizcilik Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

14

- Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 ve 24 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

Tebliğ

- Yeni 25 Bin, 50 Bin ve 100 Bin Liralık Madeni Paraların Tedavüle Çıkarılması Hakkında Tebliğ

19

DÜZELTME (Türkiye Ulusal Programı ile İlgili)

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91