05 Temmuz 2000 - 24100

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/813 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Norveç Krallığı Petrol ve Enerji ile Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları Arasında Enerji Alanında İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/775 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olarak, Şanlıurfa İli'nde Doğrudan Merkeze Bağlı "Güneydoğu Anadolu Projesi Eğitim, Yayım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü"nün Kurulması Hakkında Karar

5

2000/788 Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2000/788 Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

6

2000/866 Likit Petrol Gazı (LPG) tesisatı bulunan taşıtların Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Belli Sürelerde Yapılacak Teknik Muayenelerinden Alınmakta olan Harç Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar 2000/866 Likit Petrol Gazı (LPG) tesisatı bulunan taşıtların Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Belli Sürelerde Yapılacak Teknik Muayenelerinden Alınmakta olan Harç Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar

7

2000/867 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2000/867 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

8

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 10 Adet Atama Kararı

9

Yönetmelikler

- 2000/7843 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesis Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

13

- Sümerhalı Satın Alma Yönetmeliği

14

- Sümerhalı Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Esasları Yönetmeliği

29

- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 9 uncu ve 19 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

53

Tebliğler

- Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların İlanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ - Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların İlanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

53

- Amasya İli Sınırları Dahilinde Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Amasya İli Sınırları Dahilinde Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

54

- Yalova İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1) - Yalova İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

54

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/24 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/30 Sayılı Kararı

55

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92