İnteraktif CD

                                                                                                         05 Ocak 2001 - 24278

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1755 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Orman Bakanlıklarına Ait 11 Adet Atama Kararı

6

Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-2) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-2)

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/14 (2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4498 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2000/21 Sayılı Kararı

11

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

22

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

56

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59