05 Nisan 2000 - 24011

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/289 Türkiye - Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar 2000/289 Türkiye - Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/281 Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine İlişkin Karar 2000/281 Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine İlişkin Karar

10

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/5) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/5)

12

- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13

DÜZELTME (4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 4496 sayılı Katma Bütçeli İdareler 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu Eki Cetveller ile İlgili) DÜZELTME (4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 4496 sayılı Katma Bütçeli İdareler 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu Eki Cetveller ile İlgili)

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92