İnteraktif CD

                                                                                                         05 Mayıs 2001 - 24393

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4650 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

4651 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11

4666 Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

20

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

22

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/12)

23

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/13)

24

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/14)

25

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/34-35 sayılı Tebliğ

26

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-16) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-16)

28

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/12)

29

- Bursa İli Sınırları Dahilinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunmasına Dair Güvenlik Kararı (No: 2001/1)

30

- Karabük Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/3)

31

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91