05 Mayıs 2000 - 24040 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

2000/481 Türk Hava Kurumu Tüzüğü

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/542 Bazı İşyerlerinde Uygulanmakta Olan Grevin, Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

19

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21