05 Mayıs 2000 - 24040

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/436 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 2000/436 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Tüzükler

2000/369 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

5

2000/441 Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

6

Atama Kararları

- Devlet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait 2 Adet Atama Kararı

7

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

- Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik - Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

12

- Kırıkkale Üniversitesi Yapı ve Zemin İnceleme ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

13

Tebliğler

- Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2000/1) - Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2000/1)

16

- Zonguldak İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Zonguldak İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92