05 Eylül 2000 - 24161

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91