İnteraktif CD

                                                                                                         04 Ocak 2001 - 24277

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1742 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin 99/3 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1770 Orman Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olarak "Van Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Başmühendisliği"nin Kurulması Hakkında Karar

11

- 2000/1793 İstanbul İli, Pendik İlçesinde Yer Alan Sabiha Gökçen Havaalanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

11

Atama Kararı

- 2000/1792 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Mustafa Turan'ın Atanması Hakkında Karar

12

DÜZELTME (4611 Sayılı "2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun Eki Cetvellerden Cumhurbaşkanlığına Ait Cetvel ile İlgili)

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

43

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59