04 Nisan 2000 - 24010

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 2000/303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

23

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Üyeliklerine Seçme Kararı

- Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Üyeliklerine, Prof.Dr. Beril TUFAN, Prof.Dr. Sema KUT, Doç.Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU, Prof.Dr. Türkan SAYLAN ve Prof.Dr. Hıfzı ÖZCAN'ın Seçilmesine Dair Karar

24

Tebliğler

- Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2000/14) - Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2000/14)

24

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2000 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2000/1) - 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2000 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2000/1)

31

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

32

DÜZELTME (3 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) ile İlgili)

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92