04 Mart 2000 - 23983

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4541 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Madalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

4542 Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3

4543 İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4543 İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/183 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı

14

Yönetmelikler

- Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik - Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

15

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

16

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/58 (4234 ve 3671 Sayılı Kanunlarla İlgili) K: 1999/19 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1998/58 (4234 ve 3671 Sayılı Kanunlarla İlgili) K: 1999/19 Sayılı Kararı

17

Danıştay Kararı

- Danıştay Başkanlık Kurulunun 5 Sayılı Kararı - Danıştay Başkanlık Kurulunun 5 Sayılı Kararı

54

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92