04 Kasım 2000 - 24220

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1330 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2000/1366 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2000/1366 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

9

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1358 Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Hakkı Devri Projesine 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanun ile değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

17

- 2000/1387 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2000/1387 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

18

- 2000/1468 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2000/1468 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

19

Yönetmelikler

- Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

21

- Geri Kalmış Yörelerde Yapılacak Halk Konutu Yapımı Uygulamaları ve Bu Uygulamaların Gerektirdiği Alt Yapı ve Kamulaştırılmalarına Ait Sarf ve Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik

29

- Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

32

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

33

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-44) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-44)

33

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-46) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-46)

34

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-47) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-47)

35

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-48) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-48)

36

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 1999/1 (1086 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/33 Sayılı Kararı

37

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91