04 Ekim 2000 - 24190

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- 1998/3 Sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2000/3)

2

- Rekabet Kurulunun 99-49/536-337 (a) Sayılı Kararı

2

- Rekabet Kurulunun 00-26/289-160 Sayılı Kararı

35

DÜZELTME (30/6/2000 tarihli ve 2000/871 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili) DÜZELTME (30/6/2000 tarihli ve 2000/871 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91