03 Temmuz 2000 - 24098

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

2

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/69-70 sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/69-70 sayılı Tebliğ

2

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/70-71 sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/70-71 sayılı Tebliğ

4

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

8

- Edirne İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/01) - Edirne İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/01)

8

- Bingöl Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6) - Bingöl Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

9

- Bingöl Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 6) - Bingöl Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 6)

11

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93