İnteraktif CD

                                                                                                         03 Ocak 2001 - 24276

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2000/1724 Tasfiye Tüzüğü

2

Yönetmelikler

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

20

- Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

30

Tebliğler

- Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ - Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ

31

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-1) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-1)

34

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91