03 Mayıs 2000 - 24038

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/383 Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 2000/383 Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Tüzük

2000/315 PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

8

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/286 Yozgat İli, Çekerek İlçesine Bağlı Acecihüyük Belediyesinin Adının "Bayındırhüyük" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

9

2000/334 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Kilis, Karabük ve Yalova İl Müdürlüklerinde 3'er Adet, Osmaniye İl Müdürlüğünde 5 Adet Olmak Üzere Toplam 23 Adet Şube Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

10

2000/335 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X uncu Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak, Görev Alanı Ilısu Barajı ve HES İnşaatı ile Sınırlı, Merkezi Siirt İli Baraj Sahası Olmak Üzere "Ilısu Barajı ve HES İnşaat Kontrol Başmühendisliği"nin Kurulması Hakkında Karar

11

2000/398 Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar 2000/398 Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar

12

2000/429 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak, Ankara'da "Zirai İlaç ve Toksikoloji Merkez Müdürlüğü"nün Kurulması ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne Bağlı Zirai Mücadele İlaçları Kalite Kontrol Laboratuvarının "Zirai İlaç Kontrol İstasyonu Müdürlüğü"ne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

14

2000/431 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Bazı Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

15

Yönetmelik

- Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

16

Genelge

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2000/1) - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2000/1)

33

Tebliğ

- İzmir Valiliğinin İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları ile İlgili Kararı - İzmir Valiliğinin İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları ile İlgili Kararı

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92