İnteraktif CD

                                                                                                         03 Mart 2001 - 24335

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

- Devlet Bakanlığına, Kemal DERVİŞ'in Atanmasına Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/2049 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar - 2000/2049 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

2

- 2000/2050 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2000/2050 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

3

Atama Kararları

- Devlet, Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait 6 Adet Atama Kararı

4

Sınır Tespit Kararı

- Bir Adet Sınır Tespit Kararı

6

Yönetmelikler

- 2001/2027 Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

7

- Adli Sicil Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

Tebliğler

- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6) - 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6)

9

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 242) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 242)

10

- Sürşarj Tebliği

12

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/15-16)

13

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/16-17)

25

- Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

29

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

34

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulu Kararı (No: 20)

39

- Yüksek Seçim Kurulu Kararı (No: 86)

41

- DÜZELTME (Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Kararı ile İlgili) - DÜZELTME (Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Kararı ile İlgili)

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91