03 Mart 2000 - 23982

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4539 Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 4539 Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun

2

4540 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun 4540 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/98 Türkiye - İsrail I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 2000/98 Türkiye - İsrail I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

3

2000/117 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması ve Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

18

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

24

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği

25

- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

37

- İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliğinin 9 ve 26 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliğinin 9 ve 26 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

45

Tebliğler

- Yürürlükte Kalma Süreleri Sona Eren Dampinge Karşı Vergilere İlişkin Tebliğ (No: 2000/1) - Yürürlükte Kalma Süreleri Sona Eren Dampinge Karşı Vergilere İlişkin Tebliğ (No: 2000/1)

46

- Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1) - Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

50

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92