03 Kasım 2000 - 24219

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1359 3096 Sayılı Kanuna Tabi Yalova Kojenerasyon Termik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

2

- 2000/1361 3096 Sayılı Kanuna Tabi Eskişehir Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

2

- 2000/1362 3096 Sayılı Kanuna Tabi Tunçbilek A-B Termik Santralı İşletme Hakkı Devri Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

3

- 2000/1364 Bazı Kurumlarda Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar - 2000/1364 Bazı Kurumlarda Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

4

- 2000/1432 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2000/1432 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

5

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi A. Cengiz DİVANLIOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar

6

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman Bakanlıkları ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

6

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 69) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 69)

20

- Rekabet Kurulunun 99-31/277-167 Sayılı Kararı

22

- Rekabet Kurulunun 99-41/435-274 (a) Sayılı Kararı

32

- Rekabet Kurulunun 00-25/260-142 Sayılı Kararı

41

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlan

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91