03 Ağustos 2000 - 24129

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-37) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-37)

2

- Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/16) - Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/16)

2

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

9

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92