İnteraktif CD

                                                                                                         03 Nisan 2001 - 24362

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili M. Murat SÖKMENOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/2172 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2000/2172 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

3

- 2001/2176 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Ücretlerde 2001 Yılında Uygulanmak Üzere Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

5

- 2001/2202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

6

- 2001/2203 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar

8

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait 5 Adet Atama Kararı

10

Yönetmelik

- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-12) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-12)

17

- İthalat: (2001/7) Sayılı İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

17

- Rekabet Kurulunun 99-46/500-316 sayılı Kararı

18

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- 18 inci Hukuk Dairesine Ait Karar

39

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 5 Adet Karar

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91