02 Temmuz 2000 - 24097

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/850 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/850 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

35

Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

36

Tebliğler

- 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 9)

38

- 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (No: 2000/27) - 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (No: 2000/27)

46

- İthalat: (2000/17) Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - İthalat: (2000/17) Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

46

- Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

47

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93