02 Şubat 2000 - 23952

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/8 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Bölge Müdürlükleri ile Bağlı İllerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

3

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

13

- Dernekler Biriminin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile Dernekler Kütüğünün Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Hükümlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

- Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

22

Tebliğler

- Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/6)

24

- Sakarya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1)

25

- Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 11)

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

28

c- Çeşitli İlanlar

58

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59