02 Mart 2000 - 23981

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/116 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 2000/141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

- Devlet Bakanı Mehmet Ali İRTEMÇELİK'e, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

- Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Bakanlar Kurulu Kararı

99/13916 Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olarak "Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü"nün Kurulması Hakkında Karar

15

Atama Kararları

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Turizm ve Orman Bakanlıklarına Ait 20 Adet Atama Kararı

16

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

23

Yönetmelikler

2000/186 Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2000/186 Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

23

- Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliği (Yolcu İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Yolcu İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar) Seri No: 1

30

- Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (No: 2000/04) - Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (No: 2000/04)

36

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92