02 Kasım 2000 - 24218

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1340 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alınında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1375 İstanbul İli Ümraniye Belediyesi'ne Bağlı İş Yerlerinde Belediye-İş Sendikasınca Uygulanmakta Olan Grevin, Genel Sağlığı Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

10

- 2000/1381 Tuz Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanına İlişkin Karar

11

- 2000/1465 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2000/1465 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

13

Yönetmelikler

- İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

14

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

17

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sicil Yönetmeliği

28

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kuyruk Mili ve Koruyucusu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/297/AT)

35

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

48

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91