02 Haziran 2000 - 24067

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğ

- 2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği (No: 2000/22) - 2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği (No: 2000/22)

5

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/3 (Siyasi Parti Kapatma), K: 1997/3 Sayılı Kararı

13

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

54

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92