İnteraktif CD

                                                                                                         02 Aralık 2000 - 24248

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4606 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4607 Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4608 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4609 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1473 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticari İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1555 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar - 2000/1555 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

16

- 2000/1591 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2000/1591 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

17

- 2000/1644 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı Temsilcisi Olarak, Adı Geçen Bakanlık Müsteşarı Ertan Dikmen'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

18

Yönetmelikler

- 2000/1433 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Koruyucu Aile Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

19

- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 237) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 237)

21

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/26)

24

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/49 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1996/46 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1996/49 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1996/46 Sayılı Kararı

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91