İnteraktif CD

                                                                                                         02 Nisan 2001 - 24361

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2064 Türk - Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul ve Giriş Sınavları Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

31

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 253)

32

- 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere 2001 Mali Yılında Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslarla İlgili Tebliğ

34

- İthalat 2001/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetleri ile İlgili SGM 2001/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2001/4)

40

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92