01 Temmuz 2000 - 24096

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/738 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen 2000/738 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Bursa Çevre Danışma Merkezi" Konulu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/739 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen 2000/739 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Siirt Bölgesinde Küçük Ölçekli Projeler" Konulu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

34

2000/740 Ülkemizde Vuku Bulan Depremler Kapsamında Maruz Kalınan Zararların Telafisine Katkıda Bulunmak İçin Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Kredi ve Garanti Anlaşmalarının Onaylanması Hakkında Karar 2000/740 Ülkemizde Vuku Bulan Depremler Kapsamında Maruz Kalınan Zararların Telafisine Katkıda Bulunmak İçin Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Kredi ve Garanti Anlaşmalarının Onaylanması Hakkında Karar

62

Yönetmelikler

- Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

103

- Köy Korucuları Yönetmeliği

105

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 25 inci ve 27 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

110

Tebliğler

- 17 Ağustos 1999 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Toplanılan İç ve Dış Yardımların T.C. Ziraat Bankasında Açılacak Merkezi Bir Hesaba Kaydedilmesi ve Bu Yardımlardan Tahsis Edilecek Paraların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Tespit ve Değerlendirilmesi Hususlarında Düzenlenen Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 119/00-43 Sayılı İnceleme Raporu - 17 Ağustos 1999 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Toplanılan İç ve Dış Yardımların T.C. Ziraat Bankasında Açılacak Merkezi Bir Hesaba Kaydedilmesi ve Bu Yardımlardan Tahsis Edilecek Paraların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Tespit ve Değerlendirilmesi Hususlarında Düzenlenen Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 119/00-43 Sayılı İnceleme Raporu

112

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/68-69 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/68-69 Sayılı Tebliğ

334

- Rekabet Kurulunun 99-21/170-89 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/170-89 Sayılı Kararı

359

- Rekabet Kurulunun 99-26/230-138 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-26/230-138 Sayılı Kararı

363

- Rekabet Kurulunun 00-4/33-15 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 00-4/33-15 Sayılı Kararı

389

İlanlar

a - Yargı İlanları

391

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

472

c- Çeşitli İlanlar

543

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

667

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

671