İnteraktif CD

                                                                                                         01 Şubat 2001 - 24305

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4620 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4621 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 59 Sayılı Kararı

4

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 60 Sayılı Kararı

4

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

4

- Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

5

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-5) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-5)

6

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/1)

7

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

8

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/72 (3194 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/51 Sayılı Kararı

9

DÜZELTME (4613 Sayılı "2001 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu" Eki Cetveller ile İlgili)

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

c- Çeşitli İlanlar

126

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

287