01 Şubat 2000 - 23951

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

2000/65 Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 2000/65 Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması-Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması-Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Eğitim Yönetmeliği

7

- Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim ve Eğitim Yönetmeliği

17

- Kadir Has Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim ve Eğitim Yönetmeliği

23

- Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Çağ Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

Tebliğler

- Ocak 2000 Tarihinden İtibaren Kontrole Tabi Tutulacak Harp, Silah ve Mühimmat Listeleri Hakkında Tebliğ

30

- 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Ayrıntılı Harcama Programı) (Sıra No: 5) - 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Ayrıntılı Harcama Programı) (Sıra No: 5)

34

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-8) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-8)

38

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95