01 Nisan 2000 - 24007

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/227 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Eşlerinin Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

16

Yönetmelik

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-19) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-19)

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/6 (213 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 sayılı Yasa ile İlgili), K: 1999/13 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1996/6 (213 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 sayılı Yasa ile İlgili), K: 1999/13 Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

73

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95