01 Mart 2000 - 23980

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/120 Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütü (INTELSAT)'ne İlişkin Anlaşma'da Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/137 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma ve Askeri İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

5

Milletlerarası Sözleşme

2000/111 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

21

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesi ile İlgili Tezkere'nin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

27

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/110 2813 Sayılı Telsiz Kanunu'na Ekli Ücret Tarifesinde Yer Alan Bazı Ücretlerin Artırılması Hakkında Karar

28

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait 10 Adet Atama Kararı

29

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Ait 3 Adet Karar

32

Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği

34

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/37-38 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/37-38 Sayılı Tebliğ

36

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95