01 Kasım 2000 - 24217

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/1341 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/1341 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

3

Yönetmelikler

- Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği - Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

4

- Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

12

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/9) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/9)

13

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

18

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

18

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

76

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95