01 Haziran 2000 - 24066 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/681 2000/681 "Uzun Vadeli Gelişmenin (2001 - 2023) ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının (2001 - 2005) Temel Amaçları ve Stratejisi"ne İlişkin Yüksek Planlama Kurulu'nun 26/5/2000 Tarihli ve 2000/25 sayılı Kararı'nın Kabulü Hakkında Karar

2

2000/682 Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar 2000/682 Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar

21

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25