01 Eylül 2000 - 24157

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma Kararı

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Karar

2

Yönetmelikler

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

3

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı - Doçentlik Sınav Yönetmeliği

3

Tebliğler

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2000/22)'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/31) - 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2000/22)'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/31)

8

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı

10

- Aksaray İli Sınırları Dahilinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95