İnteraktif CD

                                                                                                         01 Aralık 2000 - 24247

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1472 Türkiye - İtalya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Alaattin KARAKAŞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar No: 2000/66

12

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Orman ve Çevre Bakanlıklarına Ait 14 Adet Atama Kararı

12

Yönetmelik

- Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

17

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77)

29

- Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/45)

30

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İlk Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2000/9)

32

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/25)

40

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

40

- Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 10)

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95