01 Ağustos 2000 - 24127

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- 22 Üniversite Rektörlüğüne yapılan Atamalara Dair Kararlar

2

Tebliğler

- Zorunlu Standard Tebliği (No: SDB.2000/4-5) - Zorunlu Standard Tebliği (No: SDB.2000/4-5)

7

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/63 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/63 Sayılı Kararı

18

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-11 Sayılı Kararı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-11 Sayılı Kararı

19

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı

20

DÜZELTME (Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2000/6 Sayılı Tebliğ ile İlgili) DÜZELTME (Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2000/6 Sayılı Tebliğ ile İlgili)

20

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95