Başbakanlıktan

Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi Hakkında Başbakanlık Genelgesi

Seri No: 2013/9

Sayı/Sıra No:

Tarih:

Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28744

Özü: Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi

GENELGE

2013/9

Ülkemizde son yıllarda uygulanmakta olan politikalar sayesinde; eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, kalkınma, çevre, şehircilik ve yerelleşme başta olmak üzere hemen her alanda Önemli bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte birçok yasal, kurumsal ve yapısal düzenleme hayata geçirilerek tüm vatandaşlarımızın bireysel hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, Ülkemizin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarının yükseltilmesi, kamu yönetiminde etkinliğin, saydamlığın, hesap verilebilirliğin ve katılımcılığın artırılması hususlarında önemli mesafeler kat edilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yukarıda belirtilen alanlardaki gelişmelerin ve siyasi kararlılığının bir göstergesi olarak, bugüne kadar yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı adlı uluslararası girişime Ülkemiz de katılmıştır. Bu girişim kapsamında üye ülkeler; saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması, açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkanların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi temel prensipleri ışığında ulusal eylem planlarını hazırlamış ve uygulamaya başlamışlardır.

Hükümetimiz tarafından büyük önem verilen Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi çerçevesinde Ülkemiz adına şu anda yürütülmekte olan ve bundan sonraki dönemde hazırlanacak tüm plan, program, strateji ve politikaların belirlenmesi, bunların uygulanmasının takip ve gözetimi ile güncel gelişmelere göre gerekli değişikliklerin yapılması, söz konusu süreçlere mümkün olduğunca sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağlanması, ulusal ve uluslararası platformlarda Ülkemizin temsil edilmesi ve yapılacak çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması hususlarında 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu Başkanı" yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek tüm çalışmalara idari ve teknik destek verilmesi ile alınan kararların kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmasının takibi Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Bu itibarla; Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi kapsamında yürütülecek çalışmalar ile verilecek talimatların etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini teminen bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü tedbirin alınması, ihtiyaç duyulan destek ve yardımın sağlanmasını önemle rica ederim.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan