Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 21.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28742

İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, ".tr" uzantılı internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesini, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesini ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 15 inci maddesine ve 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Hakem Heyeti: İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacı ile Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar bünyesinde kurulan Hakem Heyetlerini,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b) İnternet alan adı (İAA): ".tr" uzantılı internet alan adını,

c) İnternet alan adı dondurma: İnternet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştirilmesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşu transferine izin verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,

ç) İnternet Alan Adı Sahibi (İAAS): ".tr" uzantılı İAA sahibini,

d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

e) Kayıt Kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden tarafı,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ğ) Rehber: Alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren bir veritabanını,

h) Şikayetçi: Tahsis edilmiş bir İAA ile ilgili şikayette bulunmak üzere uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısına başvuru yapan tarafı,

ı) Şikayet edilen: Uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı nezdinde şikayete konu olan İAAS'yi,

i) tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): ".tr" uzantılı İAA sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve İAA başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkan veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

j) Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya uluslararası kuruluşları,

k) Yönetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğini,

ifade eder.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar

Başvuru ve faaliyete başlama

MADDE 5 - (1) UÇHS olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar ekteki başvuru formunu doldurarak Kuruma başvuruda bulunurlar.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) UÇHS başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş olmalıdır. UÇHS başvuru sahibinin uluslararası kuruluş olması durumunda Türkiye Cumhuriyetince tanınan ve fikri mülkiyet hukuku, uyuşmazlık hukuku veya tahkim hukuku konusunda uzman uluslararası kuruluşlardan olması ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş bir temsilciliğinin bulunması gerekir.

(3) UÇHS'lerin, alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü sürecini başarıyla yönetebilecek idari ve teknik yetkinliği haiz olmaları ve en az on adet hakemi listelerinde bulundurmaları gerekir.

(4) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS olarak belirlenir ve bu UÇHS'lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yükümlülükler

MADDE 6 - (1) UÇHS;

a) Listesinde bulunan hakemlerin adlarını ve kısa özgeçmişlerini internet sitesinde yayımlamakla,

b) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru ile ilgili, Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan şartları ve gerekli bilgi ve belgelere ilişkin açıklamaları internet sitesinde yayımlamak ve bunların güncelliğini sağlamakla,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri yedi gün içinde Kuruma bildirmekle,

ç) Talep edilmesi halinde sürecin işleyişi ve gelinen aşama hakkında şikayetçiyi veya şikayet edileni bilgilendirmekle,

d) Kabul ettiği her şikayet başvurusunu aynı gün içerisinde TRABİS'e ve ilgili KK'ya bildirmekle,

e) Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri derhal sağlamakla,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

f) İAA uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri en az on yıl süre ile saklamakla,

g) İAA uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat hükümleri dışında üçüncü taraflarla paylaşmamakla,

ğ) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

h) Şikayetçi ve şikayet edilenin yaptığı ödemeleri ilgili mevzuatta yer alan güvenli yöntemlerle tahsil etmekle,

ı) Mevzuatları gereği bir İAA'ya, İAAS'ye veya şikayetçiye ait bilgilere ulaşma yetkisine sahip kamu kurumlarının ve adli makamların taleplerini karşılamakla,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru

MADDE 7 - (1) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen şartların birlikte sağlandığını iddia eden şikayetçi, uyuşmazlığın çözümü için, tercih ettiği UÇHS'nin internet sayfasında başvurusunu yapabilir.

(2) UÇHS kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda başvuruyu kabul etmeme hakkına sahiptir. UÇHS başvuruyu kabul ya da reddettiğine dair cevabını bir iş günü içerisinde şikayetçiye bildirir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(3) Şikayetçi, başvuruda bulunduğu UÇHS tarafından kendisine karar bildirilene kadar aynı şikayet konusunda başka bir UÇHS'ye başvuruda bulunamaz.

(4) Şikayetçi, aynı kişiye tahsisli birden fazla İAA'ya ilişkin tek bir başvuruda bulunabilir.

(5) Şikayetçi başvurusunda uyuşmazlığın bir hakem tarafından ya da üç hakemden oluşan bir heyet tarafından ele alınmasına ilişkin tercihini belirtir.

(6) Şikayetçi başvurusunda;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kişinin iletişim bilgilerini,

b) Şikayete konu olan İAA'yı,

c) Şikayete konu olan İAA'ya ilişkin iptal ya da devir talebini,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ç) İddiasını destekleyici tüm bilgi ve belgeleri ve beş bin kelimeyi aşmayacak şekilde başvuru şartlarının sağlanması ile ilgili gerekçeleri,

d) UÇHS tarafından istenen diğer bilgi ve belgeleri,

e) Aynı şikayet konusu ile ilgili olarak daha önce başka bir UÇHS'ye veya mahkemeye başvuruda bulunup bulunmadığını ve alınmış herhangi bir karar olup olmadığını,

f) Şikayetinde belirttiği hususların eksiksiz ve doğru olduğuna dair beyanını,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

UÇHS'ye bildirir.

(7) Şikayetçi başvuru sonrasında ek bilgi, belge ve deliller sunabilir. Bunların değerlendirmeye alınması hakem veya hakem heyetinin takdirindedir.

(8) UÇHS, başvuruda bir eksiklik tespit etmesi halinde durumu şikayetçiye bildirir ve eksikliğin giderilmesi için şikayetçiye beş gün süre verir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru geçersiz sayılır. Ancak bu durum şikayetçinin yeniden başvuru yapmasına engel teşkil etmez.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(9) UÇHS, başvuruyu kabul etmesini müteakip uyuşmazlığa konu olan İAA'yı derhal TRABİS'e ve ilgili KK'ya bildirir. UÇHS tarafından konu ile ilgili olarak internet sayfasında duyuru yapılır ve İAA dondurulur.

Başvurunun şikayet edilene gönderilmesi

MADDE 8 - (1) UÇHS tarafından, bir başvurunun kabul edilmesini müteakip bir iş günü içinde;

a) Hakkında şikayet olduğuna ilişkin bildirim,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

b) Başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri ihtiva eden şikayet dosyası,

c) Şikayetçinin hakem veya hakem heyeti tercihi,

ç) İlgili mevzuat konusunda açıklamalar ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler ve

d) Şikayet edilenin UÇHS'ye cevap verirken göndermesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

şikayet edilene gönderilir.

Şikayet edilenin cevabı

MADDE 9 - (1) Şikayet edilen, başvurunun kendisine gönderilmesinden itibaren on gün içinde;

a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kişinin iletişim bilgilerini,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) UÇHS tarafından kendisinden istenen bilgi ve belgeleri,

c) Cevabını destekleyici tüm bilgi ve belgeleri,

ç) Konu ile ilgili olarak daha önce başka bir UÇHS'ye veya bir mahkemeye başvuruda bulunulup bulunulmadığı ve alınmış herhangi bir karar olup olmadığı bilgisini,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

d) Uyuşmazlığın bir hakem tarafından ya da üç hakemden oluşan bir heyet tarafından ele alınmasına ilişkin tercihini,

e) İhtiyaç duyması halinde makul gerekçesi ile birlikte ek süre talebini,

UÇHS'ye iletir.

(2) UÇHS şikayet edilenin hakem tercihini ve ek süre taleplerini bir iş günü içinde şikayet eden tarafa gönderir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

(3) UÇHS, şikayet edilene, talep etmesi halinde on güne kadar ek süre verir ve bunu derhal taraflara bildirir.

(4) Şikayet edilenin, belirlenen süreler içinde cevap vermemesi halinde şikayetçinin sunduğu ve ihtiyaç duyulması halinde üçüncü taraflardan temin edilen bilgi ve belgelere göre karar verilir.

Hakemlerin nitelikleri

MADDE 10 - (1) Hakemler gerçek kişilerden seçilir ve asgari aşağıdaki nitelikleri taşır;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Fikri mülkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku alanlarından en az birinde en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı hakemlik yapma, yalan tanıklık veya yalan yere yemin suçlarından hükümlü bulunmamak,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

d) Daha önce haklı bir neden olmaksızın herhangi bir hakemlikten veya herhangi bir hakem heyeti listesinden çıkarılmamış olmak,

e) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksekokulların;

1) Hukuk fakültelerinden,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2) Mühendislik fakültelerinden,

3) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden

ya da bu bölümlerden denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Hakemlerin belirlenmesi

MADDE 11 - (1) Tarafların, uyuşmazlığın tek hakemle ele alınması konusunda mutabık olmaları halinde UÇHS hakemi belirler.

(2) Taraflardan birinin hakem heyeti istemesi durumunda uyuşmazlık üç hakemden oluşan bir heyet tarafından ele alınır. Bu durumda UÇHS, taraflardan eş zamanlı olarak, kendi listesinde yer alan hakemlerden biri yedek olmak üzere ikişer ismi seçip kendisine bildirmelerini ister. Heyette yer alacak hakemlerin ikisi tarafların tercihlerinden, üçüncü hakem ise seçilen hakemler tarafından belirlenir. Taraflardan birinin belirlenen süre içerisinde hakem seçimine ilişkin görüş belirtmemesi halinde, bu hakemin seçimi UÇHS tarafından yapılır.

(3) Hakemlerin üçüncü hakemi belirleme konusunda üç iş günü içinde mutabık kalamaması halinde, üçüncü hakem UÇHS tarafından belirlenir. Üçüncü hakem, heyet başkanı olarak görev yapar.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(4) Hakemlerin belirlenmesi işlemi UÇHS tarafından 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının gerçekleşmesini müteakip iki iş günü içinde tamamlanır.

(5) UÇHS hakem heyetindeki hakemlerden en az birisinin hukuk fakültesi mezunlarından olmasını sağlar.

Hakemlerin çalışması

MADDE 12 - (1) Hakemler, uyuşmazlık konusu alan adına ve taraflarına ilişkin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını gösterir yazılı beyanlarını UÇHS'ye sunmalarını müteakip çalışmaya başlarlar. Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak ve ilgili taraflara karşı tarafsız ve adil davranmak koşuluyla hakemler çalışmaların yürütülme şekli ve yöntemi konusunda serbesttirler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Hakem heyetinde hakemler arası koordinasyon, heyet başkanı hakem tarafından sağlanır.

(3) Hakemler, bizzat kendileri, eşleri veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile ilgili şikayetlerin görüşülmesi ve karara bağlanılması gibi tarafsızlığını etkileyebilecek görevlerde yer alamaz.

(4) Hakemi ya da hakemleri reddetmek isteyen taraf, ret isteminde bulunabileceği bir durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde gerekçesini açıkça belirterek ret isteminde bulunabilir ve bu istemini karşı tarafa, UÇHS'ye ve hakem heyetine bildirir. UÇHS gerekli görmesi halinde hakem seçimi sürecini tekrarlar.

(5) Hakem, bağımsızlığını veya tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde, bunu derhal UÇHS'ye bildirir. Bu durumda UÇHS, gerekli görmesi halinde, yeni bir hakem atar.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Ek bilgi ve belge ihtiyacı

MADDE 13 - (1) Hakem veya hakem heyeti, ihtiyaç duyması halinde UÇHS vasıtasıyla taraflardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Ek bilgi ve belgeler, talebin taraflara gönderilmesinden itibaren beş gün içinde UÇHS'ye sunulur. UÇHS sunulan ek bilgi ve belgeleri derhal hakeme veya hakem heyetine iletir.

Karar

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 14 - (1) Hakem veya hakem heyeti, 9 uncu maddede belirtilen sürecin tamamlanmasını müteakip onbeş gün içinde Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde karar verir. Bu süre içerisinde karar verilememesi durumunda hakem ya da hakem heyeti beş güne kadar ek süre kullanabilir. İlgili tarafların bilgilendirilmesini teminen bu durum UÇHS'ye bildirilir.

(2) Hakem heyeti kararları basit çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Verilen karar gerekçeleri ve varsa karşı görüş şerhi ile birlikte UÇHS'ye bildirilir.

(3) UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRABİS'e, KK'ya ve şikayetle ilgili taraflara iletir. UÇHS uyuşmazlığa konu olan İAA'yı, kendisine yapılan başvuru tarihini, karar tarihini, ilgili tarafları ve kararda aksi belirtilmedikçe karar metninin tümünü kendisine ait internet sitesinde derhal yayımlar.

(4) Karar alınmadan önce şikayetçi ve şikayet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandırır. Bu durum UÇHS'nin internet sitesinde yayımlanır, UÇHS'ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmez.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(5) Uyuşmazlık çözüm süreci esnasında şikayetçinin sona erdirme talebi olursa hakem veya hakem heyeti çalışmasının devamı hakem veya hakem heyetinin kararına bağlıdır.

Kararın uygulanması

MADDE 15 - (1) Kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren on iş günü içinde veya uyuşmazlık çözüm mekanizması sürecinin daha önceki bir aşamasında konu hakkında ihtiyati tedbir kararının alındığının UÇHS'ye bildirilmemesi halinde alınan kararın gereği ilgili KK ve UÇHS tarafından TRABİS'e iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UÇHS konu hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.

(2) Kararın taraflara gönderilmesinden sonra on iş günü içinde veya uyuşmazlık çözüm mekanizması sürecinin daha önceki bir aşamasında konu hakkında ihtiyati tedbir kararının alındığının UÇHS'ye bildirilmesi halinde uyuşmazlık çözüm mekanizması süreci devam eder ancak hakem ya da hakem heyeti kararı uygulanmaz. Bu durumda dava sürecinin tamamlanması beklenir ve mahkeme kararının gereği ilgili KK ve UÇHS tarafından TRABİS'e iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UÇHS konu hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Uyuşmazlığa konu olan İAA'ya ilişkin işlemler

MADDE 16 - (1) Uyuşmazlığa konu olan İAA uyuşmazlık süresince dondurulur.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

İletişimin sağlanması

MADDE 17 - (1) Şikayetçi ya da şikayet edilen taraf hakeme ya da hakem heyetine doğrudan bilgi ve belge sunamaz; taraflar arası bilgi ve belge akışı sadece UÇHS vasıtasıyla yapılır.

(2) UÇHS, uyuşmazlığa konu olan tarafların birinden aldığı bilgi ve belgeleri diğer tarafa da gönderir.

(3) UÇHS ve taraflar arası iletişim e-posta gibi elektronik yöntemlerle de sağlanabilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Uyuşmazlık çözümünün dili

MADDE 18 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, uyuşmazlık çözüm sürecinde kullanılacak dil Türkçedir.

İAA'nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

MADDE 19 - (1) Aşağıdaki durumlar, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ifade edilen, bir İAA'nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilir;

a) Şikayet konusu İAA'nın, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikayetçiye veya şikayetçinin ticari olarak rekabette bulunduğu tarafa, bu İAA'nın belgelenmiş tahsis masraflarını ve yatırım maliyetini aşan miktardaki bir meblağ karşılığında satma veya devretme amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Şikayet konusu İAA'nın, ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da işareti İAA'da kullanmasını engellemek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

c) Şikayet konusu İAA'nın, esasen ticari rakiplerin işlerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

ç) İhtilaf konusu İAA'nın, ticari kazanç elde etmek amacıyla, şikayetçinin sahibi olduğu ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işareti ile benzerlik sağlayarak karışıklık meydana getirmek suretiyle internet kullanıcılarının İAAS'nin internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla bu İAA'nın kullanılması.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki durumlar tahdidi olmayıp, hakem veya hakem heyeti takdiri ile de İAA'nın kötü niyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığına karar verilebilir.

Ücretler

MADDE 20 - (1) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesindeki ücretler;

a) Her bir hakem için hakem ücreti, bin Türk Lirasıdır. Bu ücret her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) UÇHS ücreti her bir hakem için belirlenen ücretin yarısıdır.

(2) Hakem ücreti ve UÇHS ücreti, şikayetçi tarafından başvuru sırasında UÇHS'ye ödenir.

(3) Uyuşmazlık çözüm sürecinin herhangi bir aşamasında UÇHS ücretinin iadesi UÇHS'nin takdirindedir.

(4) Hakem veya hakem heyetinin belirlenmesinden önce tarafların anlaşması ya da şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi gibi nedenlerle uyuşmazlık çözüm sürecinin sonlanması halinde hakem ücretleri iade edilir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

(5) Şikayetçinin tek hakem istediği ancak şikayet edilenin üç hakemden oluşan heyet tercih ettiği durumlarda, aradaki ücret farkı şikayet edilen tarafından şikayetin kendisine iletildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ödenir. Ücret farkının ödenmemesi halinde uyuşmazlık tek hakemce görülür.

(6) Hakem veya hakem heyeti kararı ile haksız bulunan taraf haklı bulunan tarafın varsa UÇHS ve hakem ücretlerine ilişkin masraflarını karşı tarafa öder. Bu ödemede Kurumun ve hakemlerin herhangi bir aracılılık rolü bulunmaz.

Denetim ve yaptırımlar

MADDE 21 - (1) Kurum UÇHS'leri re'sen veya şikayet üzerine denetlemeye yetkilidir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı faaliyet gösteren UÇHS'ler uyarılır ve bu durum Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

(3) Aykırılığın tekrarının tespiti halinde; Kurum ilgili UÇHS'yi internet sitesinde yayımlamakta olduğu UÇHS'ler listesinden çıkarır ve UÇHS'yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UÇHS yeni şikayet başvurusu kabul edemez.

(4) UÇHS'nin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda; Kurum ilgili UÇHS'yi uyarmaksızın internet sitesinde yayımlamakta olduğu UÇHS'ler listesinden çıkarır ve UÇHS'yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UÇHS yeni şikayet başvurusu kabul edemez.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen UÇHS'lerin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerini sonuçlandırmalarını müteakip faaliyetlerine son verilir.

(6) UÇHS faaliyetlerinin bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere ve ilgili mevzuata aykırı olması durumunda, UÇHS'ye Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Kurum tarafından idari para cezası veya diğer yaptırımlar ile tedbirler uygulanır.

Faaliyet raporu

MADDE 22 - (1) UÇHS tarafından her yıl Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak ve Kuruma sunulacak faaliyet raporu asgari aşağıdaki unsurları içerir;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına yapılan toplam başvuru sayısı,

b) Kabul edilen ve reddedilen başvuru sayısı,

c) Kabul edilen başvuru konusu alan adlarının alt alanlara göre dağılımı,

ç) Kabul edilen başvuruların sonuçlandırılma süreleri,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Sonuçlandırılan başvuruların alınan kararlara göre dağılımı,

e) Kabul edilen başvuruların şikayetçi ve şikayet edilenin posta adreslerine göre şehir ya da ülke bazında dağılımı,

f) UÇHS'nin bir sonraki yıla ait öngörüleri ve önerileri,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

g) Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 - (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurul Kararı ile düzenleme yapılır.

Geçiş süreci

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) UÇHS'ler, TRABİS faaliyete geçtiği tarihten itibaren faaliyete başlar ve bu durum hakkında Kuruma yazılı olarak bilgi verirler.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Tebliğin;

a) 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 21 inci, 23 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Diğer maddeleri TRABİS'in faaliyete geçtiği tarihten itibaren,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Tebliğ ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/210813012Ek01.docx