Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28742

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-2'si yürürlükten kaldırılmıştır.

"MADDE 8 - (1) BKY'lere verilen lisanslar beş yıl için geçerlidir. BKY lisansının geçerlilik süresinin başlangıç tarihi, BKY'nin adı ve soyadı, lisans numarası ile Müsteşarlık tarafından gerekli görülen diğer hususlar lisans belgesinde belirtilir. Lisans süresi sonunda BKY'ler akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla 7 nci maddede sayılan güncel belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde bulunabilirler. Lisans yenileme talebi Müsteşarlıkça belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilerek BKY'nin sahip olduğu lisansın süresi beşer yıllık sürelerle uzatılabilir."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.