Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2001/46)'Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/54

Sayı/Sıra No:

Tarih: 20.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2001/46)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/54)

MADDE 1 - 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2001/46) yürürlükten kaldırılmıştır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.