Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Çiftlik Muhasebe veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/50

Sayı/Sıra No:

Tarih: 20.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DAHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/50)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu iller olan İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir'de, gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2013 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) bendi, 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, mali veya ekonomik bilgilerinin toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistiki değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen ek-1'de yer alan belgeyi,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği ek-2'de yer alan belgeyi,

g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1'deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği ek-3'te yer alan belgeyi,

ğ) İl müdürlüğü: 2 nci maddede yer alan Bakanlık il müdürlüklerini,

h) İl ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilafların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Komisyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ı) İl ÇMVA koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürünü,

i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan ekonomik birimi,

j) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dahil olan ve muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

k) Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının başkanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden oluşan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA komisyonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu komisyonu,

l) Muhasebe yılı: 1/1/2012 ve 31/12/2012 yılı zaman aralığını,

m) Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

n) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan faaliyetleri,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

o) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

ö) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanmasından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda sorumlu birimden eğitim almış olan Bakanlık teknik personelini,

ifade eder.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler

MADDE 5 - (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve /veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden işletme başına ve yılda bir kez olmak üzere 2013 yılında 375 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 7 - (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan İcmal 1'e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2'si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 - (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, Merkez ve il ÇMVA komisyonları ile il müdürlüğü tarafından yürütülür.

Uygulama takvimi

MADDE 9 - (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler, takip eden yıl içinde anket yoluyla toplanır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

(3) Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlüğü arasında katılım anlaşması imzalanır.

(4) Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdürlüğünce kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. Sorumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, ÇKS sistemi aracılığıyla, 2013 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp Sorumlu Birime gönderilir.

(7) Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

(8) Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon ÇMVA il koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dahilinde formların anketörlere dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10 - (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 11 - (1) Aşağıdaki tarımsal işletmeler ÇMVA katılım desteği uygulamasından yararlanamaz.

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,

b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 - (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

(2) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 13 - (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/67),

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

b) 16/10/2011 tarihli ve 28086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/45),

c) 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/43),

ç) 27/3/2009 tarihli ve 27182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/35).

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE KATILIM ANLAŞMASI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi (ÇMVA) için .... yılı içerisinde uygulanacak olan açılış- kapanış envanteri ve formlarda yer alan soruları kendi rızamla cevaplamayı ve aşağıda belirtilen yükümlükleri yerine getirmeyi kabul ediyorum.

İmza

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

.../.../.....

Çiftçinin Adı:

Adresi:

Telefon :

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

T.C. Kimlik No:

ÇKS işletme No:u

Yukarıda kimlik ve adres bilgileri bulunan çiftçinin ÇMVA sistemine kaydı uygun bulunmuştur.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

............ İl Müdürü:

.../.../......

YÜKÜMLÜLÜKLER:

A) Çiftçilerin Yükümlülüğü:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

· Çalışmanın yapılacağı tarihte işletmede bulunmak,

· Formlarda yer alan işletmenin tarımsal faaliyetlerine ilişkin olarak sorulacak soruları cevaplamak,

· Çiftçi kayıt defterini doldurmak, muhasebe kaydı ve her türlü bilgiyi (makbuz, fatura, belge gibi) muhafaza etmek ve Bakanlık görevlisiyle paylaşmak.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

B) Bakanlığın Yükümlülüğü:

· Belli

dönemlerde işletmeleri ziyaret ederek ÇMVA formlarını doldurmak,

· Çiftçilere, geliştirilen çiftçi kayıt defterlerinin kullanımına yönelik eğitim vermek,

· İşletmelerden toplanan bilginin gizliliğini sağlamak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

· Toplanan bilginin istatistik dışı amaçla kullanılmamasını sağlamak,

· Sisteme katılarak yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilere destekleme ödemesi yapmak,

· Sisteme katılan çiftçilere, işletmelerinin ekonomik durumuyla ilgili geri bildirim raporu hazırlamak.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Ek-2

....... YILI ÇMVA KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMAL (İCMAL 1)

İLİ :

İLÇESİ :

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)


Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 5488 sayılı Tarım Kanunu ve ÇMVA Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2013/50) gereğince ödenmesi uygundur.

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

ONAYLAYAN

Adı - Soyadı:

Adı - Soyadı:

Adı - Soyadı:

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Görevi:

Görevi:

Görevi:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Tarih:

Tarih:

Tarih:

İmza:

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

İmza:

İmza:

Ek-3

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

......YILI ÇMVA KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ İL DETAYINDA İCMAL (İCMAL 2)

İLİ :

Sıra No

İlin Adı

Toplam İşletme (Çiftçi) Sayısı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ÇMVA Katılım Desteği Miktarı (TL)

TOPLAM

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Adı - Soyadı:

Adı - Soyadı:

Adı - Soyadı:

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Görevi:

Görevi:

Görevi:

Tarih:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Tarih:

Tarih:

İmza:

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İmza:

İmza: