Vakıflar Genel Müdürlüğünden

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b) Vakıflar meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,

c) Bölge müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

ç) Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

d) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

e) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 - (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

(2) Ancak, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %3'ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

Başvuru

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 6 - (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre Ek-1'deki formu doldurarak başvuruda bulunurlar.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 7 - (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Burs verilme süresi

MADDE 8 - (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince burs verilir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

Burs verilen öğrencilerin takibi

MADDE 9 - (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Burs başvurusu ile ilgili yapılacak işlemler

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 10 - (1) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2'deki değerlendirme kriterine göre değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

(2) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ilin bölge müdürlüğüne ve öğrencinin başvuru esnasında beyan etmiş olduğu mail adresine bildirilir.

(3) Bölge müdürlüklerince öğrenci bursları öğrenciler tarafından bildirilecek banka hesap numaralarına yatırılır.

Bursun kesilmesi ve tahsili

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 11 - (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ç) Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Ek-1 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ

BURS YARDIMI BAŞVURU FORMU

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/200813007Ek01.xls

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Ek-2 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ

BURS YARDIMI DEĞERLENDİRME KRİTERİ

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/200813007Ek02.xls