Orman ve Su İşleri Bakanlığından

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının görev alanına giren konularda çalışma gruplarının oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bakanlığın ihtisas, özel bilim ve mühendislik gerektiren konularda oluşturulacak çalışma grupları olarak belirlenen; ihtisas grupları, ihtisas heyetleri ve süreli çalışma gruplarını kapsar.

Dayanak

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık hizmet birimlerini,

ç) İhtisas grubu: Bakanlık görevlerine ilişkin konularda özel ihtisas gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek ve personelin belli konularda uzmanlaşmasını sağlamak üzere belirlenen ihtisas alanında oluşturulan grubu,

d) İhtisas heyeti: Bakanlık görevlerine ilişkin özel ihtisas gerektiren çalışmalarda bilgi alışverişi ve eşgüdümü sağlamak üzere aynı veya birbirini destekleyen ihtisas gruplarından oluşan heyeti,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

e) Süreli çalışma grubu: Bakanlık görevlerine ilişkin konularda özel bilim, mühendislik ve uzmanlık gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek üzere, konu bazlı ve geçici olarak oluşturulan grubu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Kuruluş

MADDE 5 - (1) İhtisas grupları, sürekli nitelikte olup Bakanlık ilgili biriminin teklifi ve Müsteşarın onayı ile belirlenen ihtisas alanında birim amirlerince görevlendirilecek personelden oluşur.

(2) İhtisas heyetleri, sürekli nitelikte olup Strateji Geliştirme Başkanlığının teklifi ve Müsteşarlık makamının onayıyla, aynı veya birbirini destekleyen ihtisas gruplarının bilgi alışverişi ve eşgüdümünü sağlamak üzere oluşturulur. İhtisas heyetlerinin koordinasyonu onayda belirtilen sorumlu birim tarafından sağlanır. Heyete dahil olan ihtisas gruplarının üyeleri bu heyetin de üyesidir.

(3) Süreli çalışma grupları, geçici nitelikli olup, Bakanlık ilgili biriminin teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur. Süreli çalışma gruplarında, Bakanlık ve diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar görevlendirilebilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Süreli çalışma gruplarına ilişkin onaylarda, yapılacak çalışmanın tanımı, çalışma süresi, raporlama dönemleri, görevlendirilecek kişilerin nitelikleri ve kuruluşları açıkça belirtilir.

(5) Süreli çalışma grubunun oluşturulmasına esas teşkil eden konu ile alakalı ihtisas gruplarından, birim amirince belirlenen kişiler süreli çalışma gruplarına dahil edilebilir. Bu grubun sekretarya hizmetleri, ilgili birim tarafından belirlenen kurum personeli tarafından yürütülür. Süreli çalışma gruplarınca, ara ve nihai raporlama aşamalarında ilgili ihtisas grupları ve ihtisas heyetlerine bilgilendirme yapılır.

(6) İhtisas grupları ve heyetlerinde üçüncü fıkrada belirtilen nitelikteki kişilerden, uzmanlıklarından faydalanılmak üzere geçici olarak görevlendirilme yapılabilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Görevler

MADDE 6 - (1) İhtisas gruplarının görevleri şunlardır:

a) Özel ihtisas gerektiren konularda çalışma yöntemlerini belirleyerek araştırma, inceleme, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazırlama faaliyetlerine destek olmak.

b) İhtisas alanına ilişkin bilimsel yayınları izleyerek bilimsel araştırma ve inceleme neticelerini değerlendirmek.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Standartların oluşturulmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası seviyede iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve yaymak.

ç) İhtisas alanına giren çalışmalara ilişkin konularla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı uzmanlara ait iletişim ve diğer bilgileri veri tabanına kaydetmek.

d) İhtisas alanı ile alakalı yurt içi ve yurt dışı şura, çalıştay, kongre, konferans, bilimsel fuar, sempozyum, kurs, seminer gibi çalışmalara katılmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bu tür organizasyonlarla ilgili konu, kapsam, katılımcı ve benzeri hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak.

e) İhtisas grubunda yer alan personelin ihtisas alanı ile ilgili uzmanlaşmasını sağlamak, bu maksatla eğitim ve organizasyon yapmak.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

f) Sorumlu olduğu ihtisas heyetleriyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.

(2) İhtisas heyetlerinin görevleri şunlardır:

a) İlgili ihtisas grupları arasında bilgi alışverişi ve eşgüdümü sağlamak.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) İlgili ihtisas gruplarınca üretilen veya üretilecek olan rapor, belge, kitap, broşür ve benzeri materyallerin değerlendirilmesini yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Bakanlıkça düzenlenecek toplantı, konferans, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetlerle alakalı konu, kapsam, katılımcı ve benzeri hazırlık çalışmaları ile araştırma, inceleme, geliştirme ve proje hazırlama faaliyetlerine katkı sağlamak.

ç) Standartların oluşturulmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası seviyede iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve yaymak.

(3) Süreli çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) Çalışma konusu ile alakalı araştırma ve inceleme yöntemlerini belirlemek, bu yöntemlere göre araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Araştırma ve inceleme sonuçlarını değerlendirmek, yayıma hazır hale getirmek ve Bakanlığa sunmak.

c) Çalışma konusu ile alakalı bilimsel yayınları izlemek, tespit etmek ve tedarik edilmesi için öneride bulunmak.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

ç) Çalışma konusu ile alakalı ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı uzmanlar ile kurum ve kuruluşları tespit etmek, isim ve adresleri derlemek ve Bakanlığa sunmak.

d) Çalışma konularına ilişkin faaliyet raporları düzenlemek ve Bakanlığa sunmak.

e) Çalışma konusunda standartların oluşturulmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası seviyede iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve yaygınlaştırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Çalışma Esasları

Grupların ve ihtisas heyetlerinin toplantı usulü

MADDE 7 - (1) Gruplar, kuruluşlarına ilişkin onayı müteakip ilgili birim amirinin daveti ile ilk toplantısını yapar. İlk toplantıda başkan, en fazla iki başkan yardımcısı, sekretarya ile çalışma takvimi ve muhtemel gündemler belirlenir. Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinde sorumlu birim tarafından gerekli destek sağlanır ve çalışmalara nezaret edilir.

(2) Gruplar, çalışma takviminde belirlenen sürelerde kendiliğinden en az üçte iki çoğunlukla gündemli olarak toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oy sayısının eşit olması halinde toplantıya başkanlık eden üyenin oy verdiği taraf çoğunluk sayılır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(3) Toplantılarda çalışma programına ve nihai gündeme göre konular değerlendirilir ve neticelendirilir.

(4) Toplantılarda sekretarya tarafından tutanak tutulur, üyelere okunur ve başkan, başkan yardımcıları ile sekretarya tarafından imzalanır.

(5) İhtisas heyetleri de bu maddede belirtilen hususlara göre toplantılarını düzenler. Ancak, ihtisas heyetlerinin sekretarya hizmetleri sorumlu birimdeki ilgili ihtisas grubu sekretaryası tarafından yürütülür.

Toplantı yeri

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 8 - (1) Toplantı yeri Ankaradır. Ancak, arazi incelemesi ve benzeri hallerde heyet veya grup başkanının önerisi ve ilgili birim amirinin uygun görmesi halinde toplantı yeri değiştirilebilir.

Faaliyet raporları

MADDE 9 - (1) İhtisas grubu, ihtisas heyeti ve süreli çalışma gruplarınca yıllık çalışma takvimi çerçevesinde yapılan bütün çalışmaların yer aldığı yılsonu çalışma raporu düzenlenir. Özel bir çalışma yapılması halinde çalışmaların tamamlanmasını müteakip sonuç raporu düzenlenir. Gruplar, birim amirlerince istenmesi halinde ara rapor da düzenler. Yapılan çalışmalar ve düzenlenen raporlar Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenen yöntemle makama sunulur.

Alt çalışma grupları

MADDE 10 - (1) Gruplar, gerekli hallerde kendi üyelerinden oluşan alt çalışma grupları kurabilirler. Alt çalışma gruplarının eşgüdümü grup başkanınca sağlanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yurt içi ve yurt dışı çalışmalar

MADDE 11 - (1) Grup üyeleri, araştırma ve inceleme çalışmalarına ilişkin olarak ilgili birim amirinin onayı ile yurt içi, ilgili birim amirinin teklifi ve Bakan onayı ile yurt dışı çalışmalar yapabilirler. Bakanlıkça onaylanan seyahatlere katılan grup üyelerince seyahatlere ilişkin ayrıca bir rapor düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İhtisas grubu, ihtisas heyeti ve süreli çalışma grubu faaliyetlerine ilişkin giderler

MADDE 12 - (1) İhtisas grubu, ihtisas heyeti ve süreli çalışma grubu üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca harcırah ödenir.

(2) Üyelerce yapılan, Bakan tarafından onaylanan ve Bakanlıkça yayımlanması uygun görülen araştırma ve inceleme raporlarına 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) İhtisas grubu, ihtisas heyeti ve süreli çalışma gruplarına ilişkin giderlerin tamamı ilgili birim bütçesinden karşılanır.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılacak işlemler

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ihtisas grubu, ihtisas heyeti ve süreli çalışma gruplarına ilişkin raporlama ve izlemeye dair yöntem belirlemeye, bilgi sistemlerini geliştirmeye, Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 14 - (1) İhtisas grubu, ihtisas heyeti ve süreli çalışma grubu başkanları ile bu gruplardan sorumlu birim amirleri, faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesinden ve üyelerinin işlevlerini süratli, kolay ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamaktan; başkan yardımcıları, başkana görevlerinde yardımcı olmaktan ve başkanın bulunmadığı durumlarda başkanlık görevini yerine getirmekten; sekretarya, ihtisas grubu ve sorumlu olduğu ihtisas heyeti ile ilgili oluşturulacak çalışma takvimi, grup ve heyet üyelerinin güncel bilgileri ile düzenlenecek toplantı, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetlere ait tutanak, rapor ve diğer bilgilerin, Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenen yöntemle makama sunulmasından başkan ve sorumlu birim amirleriyle birlikte sorumludur.

(2) İhtisas grubu, ihtisas heyeti ve süreli çalışma grubu üyeleri ve çalışanları görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken hususları açıklayamaz ve kendilerinin veya üçüncü şahısların faydasına kullanamaz.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(3) Bakanlık bağlı kuruluşları bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalarak düzenleme yapabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 - (1) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.