Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Komisyon: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonlarını,"

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İlgili mevzuat uyarınca alacağın tahsilat aşamasına geldiği durumlarda söz konusu alacak uzlaşmaya konu edilemez.

(4) Alacağın 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamaz."

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"c) İlgili Mahkeme tarafından ceza verilmiş olması,"

"(7) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar uzlaşmaya konu edilmez. Ancak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren alacaklara ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ve Merkezi Uzlaşma Komisyonları kurulur.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından Bölge Müdürü tarafından belirlenen, Başkan dahil, üç üyeden oluşur. Bölge Müdürü veya belirleyeceği Bölge Müdür Yardımcısı komisyonlara başkanlık eder.

(3) Merkezi Uzlaşma Komisyonları, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sonradan kontrolle ilgili dairesinin bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı arasından Müsteşar tarafından belirlenen, Başkan dahil, üç üyeden oluşur. Komisyonlara, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü başkanlık eder."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500.000. - TL'ye kadar olanlar (bu tutar dahil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500.000. - TL'yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.

(2) Uzlaşmaya konu aynı nitelikteki alacakların birden fazla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması durumunda, uzlaşmaya ilişkin talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde oluşturulacak uzlaşma komisyonu tarafından sonuçlandırılır."

"(7) Kanun uyarınca, vergi aslı ile vergi aslına bağlı olmayan cezanın birlikte uygulandığı durumlarda, uzlaşma komisyonlarının yetki alanlarının tespitinde vergi aslı ile vergi aslına bağlı olmayan cezanın toplamı dikkate alınır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"(6) Uzlaşma talep edilen alacak için ilgili programda güncelleme yapılarak uzlaşma talebi yapıldığına dair statü seçilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte gümrük müşavirlerinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halinde yükümlü ile gümrük müşavirinin uzlaşma başvurusu beraber sonuçlandırılır. Bu durumda, taraflardan biri veya her ikisinin katılımı ile uzlaşma görüşmesi yapılır."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"(4) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte gümrük müşavirlerinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması durumunda, taraflardan birinin uzlaşma başvurusunda bulunması, diğerinin ise Kanunun 242 nci maddesine göre itiraz etmesi halinde, itiraz başvurusunda bulunan tarafın talebi uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Söz konusu tutanağın düzenlenmesini müteakip ilgili programa gerekli kayıtlar yapılır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"(2) Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri ve 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 10/1/2013 tarihli ve 28534 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kabahat ve diğer bazı fiillerin Kanuna aktarılması nedeniyle, adli makamlarca gereği yapılmak üzere gümrük idaresine gönderilen dosyalarla ilgili olarak;

a) Yükümlü tarafından Kanunun 242 nci maddesi kapsamında itiraz yoluna başvurulmamış olması şartıyla, gümrük idaresinin söz konusu dosyalarla ilgili Kanun kapsamında önceden karar vermiş olduğu durumlarda iki dosya beraber değerlendirilerek her iki dosyayı kapsayacak yeni bir karar,

b) Gümrük idaresinin daha önce Kanuna göre herhangi bir karar vermediği durumlarda bu dosya üzerinden karar,

verilir. Bu durumda, yükümlü, Kanunun 242 nci maddesine göre itiraz veya 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Soyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 137 nci maddesi uyarınca oluşturulan gümrük uzlaşma müessesesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olmak üzere Kanunun 244 üncü maddesine göre uzlaşma hakkından yararlanabilir."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
27/8/201          28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1/9/2012          28398

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)