Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ

Seri No: MHG/2013-09

Sayı/Sıra No:

Tarih: 18.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28739

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2013-09)

BİRİNCİ BÖLÜM

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında yer alan ve piyasaya arz edilmesi amaçlanan yapı malzemelerinin Performansının Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetini yapacak olan Onaylanmış Kuruluşların başvuru esasları ile bu kuruluşların Bakanlıkça değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine ve 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'nin 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'nin 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) NANDO: Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu Bilgi Sistemi (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/),

b) Onaylanmış Kuruluşlar Grubu: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'nin 51 inci maddesi uyarınca Onaylanmış Kuruluşlarca aralarında gerekli koordinasyon, eş güdüm ve işbirliğini sağlamak üzere kurulan grubu,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

c) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması: Yapı malzemelerinin temel karakteristiklerle ilişkili performanslarının değerlendirilmesini ve teyit edilmesini,

ç) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri: Yapı malzemelerinin Avrupa Komisyon Kararları kapsamında ürün ailelerine ve kullanım amacı veya amaçlarına göre belirlenen Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması yöntemlerinden her birini,

d) Yetkili kuruluş: Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

e) Yönetmelik: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ni

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 4 - (1) Yönetmelik kapsamına giren yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde başvurularının uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İKİNCİ BÖLÜM

Kriterler, Başvurular, Değerlendirme ve Görevlendirme

Onaylanmış kuruluşların atanmasında esas alınacak kriterler

MADDE 5 - (1) Bakanlıkça görevlendirilecek olan Onaylanmış Kuruluşların; Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde yer alan kriterler ile bu Tebliğde belirtilen hususları yerine getirmeleri gerekir.

Onaylanmış kuruluş başvurusunda istenecek belgeler

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 6 - (1) Başvurular, aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Bakanlığa yapılır. Başvuruda belgelerin aslı veya aşağıda aksi belirtilmedikçe Bakanlık tarafından onaylanmış suretleri kullanılır.

a) Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan ve akreditasyon sertifikası kapsamında düzenlenen başvuruyu içeren Ek-1'deki Başvuru Formu.

b) Kuruluşun kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Kuruluşun ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

ç) Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Kuruluşun organizasyon ve faaliyet şekline ilişkin içeriği aşağıdaki şekilde olan açıklayıcı doküman: Başvuru sahibi, faaliyet gösterdiği alanı ve faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen çalışanlarının yetki ve sorumluluklarını organizasyon şeması ile birlikte açık bir şekilde tarif eder. Organizasyon şemasında komitelerin (belgelendirme komitesi, itiraz ve şikayet komitesi vb.) mevcut olması durumunda bu komitelerde yer alan üyelerle, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanmasında rol alan kişilerle ve idari kadroyla yapılan sözleşmelerde, görev tanımları dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklar tarif edilir. Kuruluş başvuru kapsamındaki yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bu faaliyetleri açıklayıcı dokümanlar ve ilgili sözleşmeler Bakanlığa teslim edilir.

e) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlanacağına dair taahhütname: Kuruluş, gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlandığına dair kanıt olarak müşterilerinden idari ve mali olarak bağımsız olduğunu ve müşterisine ait ticari bilgileri Bakanlık haricindeki üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını taahhüt eder ve personelin gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannamelerini Bakanlığa teslim eder.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

f) Personele ilişkin belgeler:

1) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetinde rol alan personelin sayısı ve eğitim durumu belirtilerek, personelin diploma ve sertifikaları.

2) Personelin özgeçmişleri, sözleşmeleri ve sosyal güvenlik sigortası kayıtları.

3) Uzman personelin iş deneyimine ilişkin belgeler: Fabrika üretim kontrolü değerlendirmesinde görev alacak baş denetçiler atandıkları ürün grubunda en az iki yılı sahada olmak üzere beş yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Baş denetçinin mevcut iş tecrübesinin tetkikin yapıldığı ürün grubu için yeterli olmaması halinde ise aynı tecrübeyi haiz bir teknik uzman ile desteklenmesi gerekir. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemi 3 kapsamındaki ürünlerin tip testlerini yerine getirecek laboratuvar personeli, en az iki yılı laboratuvarda olmak üzere beş yıllık mesleki deneyime sahip olmalıdır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

g) Laboratuvar hizmetleri hakkında açıklayıcı doküman: Kuruluşça yapılacak tip testlerinin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici laboratuvar tarafından yapılacağı belirtilir. Kendisinin ve yüklenicinin yapacağı tüm deneyler için laboratuvar teçhizatlarının listesi ve kalibrasyon bilgileri her bir deneyle örtüşecek şekilde teslim edilir. Başvuru sahibi, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sürecinde kendi laboratuvarını veya yüklenici laboratuvarını kullanacak ise, söz konusu laboratuvarlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmeli ve bu değerlendirmeyle ilgili dokümanları Bakanlığa iletmelidir. Yüklenici kullanılması durumunda başvuru sahibi kuruluş "TS EN 45011: Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar", "TS EN ISO/IEC: 17065: Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar" veya "TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standartlarında yer alan gerekleri yerine getirir. Kuruluş Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3'te tip testlerini üretimin yapıldığı fabrikada imalatçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya imalatçının muvafakati ile başka bir deney laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanlarını kullanarak yapabilir. Bu durumda, kuruluşun Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekir.

ğ) Aşağıda sayılanları içeren Kalite El Kitabı:

1) Başvuru kapsamındaki her bir ürün standardı için kullanım amacı ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemlerine göre detaylandırılmış hali ile Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması yöntemleri.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2) Kuruluşun, kendisine ait kimlik kayıt numarası, belgelerin ve işaretlerin; yanlış kullanımı sonucunda tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yönelik yöntemler ve/veya kötüye kullanılması durumunda alması gereken tedbirler.

3) Başvuru sahibinin başvuru kapsamında yürüteceği Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmesi halinde bu faaliyetlerini ve başvuru kapsamındaki faaliyetlerini birbirinden ayırt edebilmek için uygulayacağı yöntemler.

4) Yüklenici kullanılması durumunda, yüklenicinin uyguladığı yöntemlerin uygunluğunun denetlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde Bakanlığa sunulmasına ilişkin açıklamalar. Kalite El Kitabı dağıtım listesiyle birlikte Bakanlığa verilir.

h) Mesleki sorumluluk sigortası: Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı ve genel finansal değeri, Onaylanmış Kuruluşun faaliyetleriyle ilgili risk düzeyine karşılık gelecek şekilde belirlenir. Sigorta poliçesinde, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belirtilir. Sigorta kapsamı, hem genel mali sorumluluk hem de mesleki sorumluluk sigorta bedellerini içerir. Onaylanmış Kuruluşun statüsü devam ettiği sürece, söz konusu sigortanın sürekliliği sağlanır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ı) Kuruluşun mali durumuna ilişkin belgeler: Kuruluşun son yıla ait bilanço ve kar-zarar cetveli mali müşavir onaylı olarak Bakanlığa teslim edilir.

i) Akreditasyon sertifikası: Kuruluş, Onaylanmış Kuruluş olma amacıyla Ek-2'de belirtilen standartlara göre ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre düzenlenen akreditasyon sertifikalarının Türkçe ve İngilizce halini Bakanlığa teslim eder.

(2) Kapsam genişletme başvurularında ve Bakanlığa daha önce iletilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda Onaylanmış Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış Ek-1'deki Başvuru Formuyla sadece bu değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa teslim edilir. Başvuruya ilişkin her türlü sorumluluk Onaylanmış Kuruluşa aittir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(3) Kamu kuruluşları, statüleri çerçevesinde temin edebildiği başvuru dokümanlarını Bakanlığa teslim eder.

Onaylanmış kuruluş başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 7 - (1) Onaylanmış Kuruluş veya Onaylanmış Kuruluş kapsam genişletme başvuruları kuruluşun başvuru kapsamı ve akreditasyon sertifikası çerçevesinde değerlendirilir. Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşunca Ek-2'de belirtilen standartlarda Onaylanmış Kuruluş akreditasyonuna sahip olan kuruluşların Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen Onaylanmış Kuruluşlara ilişkin gerekleri sağladığı kabul edilir. Ancak kuruluş akredite olsa dahi, kuruluşun Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

(2) Başvuruda Bakanlığa teslim edilen dokümanlar bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen gözetim ve denetimlerde göz önünde bulundurulur.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(3) Kuruluşun yapı malzemeleri mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğünün tespiti halinde başvurusu reddedilir.

(4) Yönetmelik kapsamında görevlendirilmemiş olmasına rağmen Yönetmelik dahilinde faaliyet göstermesi sebebiyle hakkında Bakanlıkça herhangi bir inceleme veya araştırma başlatılmış bir kuruluşun başvurusu, bu süreç tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz. Başvurusu kabul edilmeyen kuruluşa 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır.

Bildirim süreci ve atama

MADDE 8 - (1) Başvurular, Bakanlıkça bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Bakanlıkça Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi uygun görülen kuruluşlar; NANDO'da yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığına bildirilir.

(3) Avrupa Komisyonu tarafından Onaylanmış Kuruluş kimlik numarası tahsis edilen ve görevlendirme kapsamı NANDO'da yayımlanan veya hali hazırda Onaylanmış Kuruluş olup kapsam genişletmeleri NANDO'da yayımlanan kuruluşların görevlendirmelerine veya kapsam genişletmelerine dair Tebliğin Bakanlıkça Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başvuru sahibi ilgili teknik düzenleme kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü elde eder.

(4) Onaylanmış Kuruluşların bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen ve Ek-1 Başvuru Formu ile Bakanlığa iletilen değişiklikler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 9 - (1) Bakanlıkça görevlendirilmiş olan Onaylanmış Kuruluşlar, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği'nde yer alan yükümlülüklerle birlikte aşağıdaki hususları da yerine getirir.

a) Bu Tebliğin 12 nci maddesi kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır, personelinin bu grubun faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlar ve grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanmasını yürüttüğü sektörlerle ilgili olarak bu grup altında oluşmuş sektör komitelerinin faaliyetlerinden haberdar olacak şekilde sektör komitelerinin toplantılarına katılır veya gerekli bilgileri temin eder.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b) Kuruluş faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak katıldığı standardizasyon faaliyetleri hakkında Bakanlığa bilgi verir ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetini yürüten personelinin standartlardaki değişikliklerden haberdar olması için gerekli tedbirleri alır.

c) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması hizmeti sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak yükümlülükler getirmekten, üretim maliyetlerini arttırmaktan ve imalatçıyı zor duruma düşürmekten kaçınır ve her yıl ücret tarifesini Bakanlığa teslim eder.

ç) Kuruluş görevlendirildiği Avrupa Komisyonu Kararları ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemleri kapsamında gerçekleştireceği Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirir, yurt içi ve yurt dışı da dahil olmak üzere belgelendirme yaptığı tüm imalatçıların ve ürünlerin listesini her yıl ocak ve temmuz ayı içerisinde Bakanlığa teslim eder.

d) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir başvurunun reddedilmesi veya yapı malzemelerine ilişkin bir belgenin verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir yapı malzemesinin belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında bu imalatçıların bilgilerini 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

e) Onaylanmış Kuruluşlar Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerine ait bilgi ve belgeleri Bakanlığın talebi halinde elektronik yazılım sistemi vasıtasıyla Bakanlığa iletmek zorundadır.

f) Onaylanmış Kuruluşlar olumsuz sonuçlanan Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerine ilişkin olarak, aynı uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında görevlendirilmiş diğer Onaylanmış Kuruluşlara, talep edilmesi durumunda, bilgi verir.

g) Yurt içinde veya yurt dışındaki şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verilecek belgeleri Onaylanmış Kuruluşun kendisi düzenler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ğ) Kuruluş başvuru aşamasında Bakanlığa sunduğu akreditasyon sertifikasıyla ilgili olarak akreditasyon kapsamındaki ve akreditasyon sertifikasındaki değişiklikleri Bakanlığa bildirir.

h) Kuruluş görevlendirildiği Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerinin tanımlandığı teknik şartnamelerde değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin faaliyetlerine etkisini değerlendirerek Bakanlığı bilgilendirir.

ı) Onaylanmış Kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanıldığını tespit ettiği durumlarda düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

i) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde Bakanlığa teslim edilen bilgi ve dokümanlarda Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerini etkileyen değişiklikler olması durumunda kuruluş, Bakanlığı Ek-1'deki Başvuru Formuyla bilgilendirir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

j) Faaliyet kapsamı kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen Onaylanmış Kuruluşlar faaliyetleriyle ilgili düzenledikleri belgelere veya raporlara dair kayıtları imalatçılarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için Bakanlığa teslim eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Gözetimi ve Denetimi, Onaylanmış Kuruluşlara

Uygulanacak Yaptırımlar, Onaylanmış Kuruluşların Koordinasyonu

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Onaylanmış kuruluşların gözetimi ve denetimi

MADDE 10 - (1) Yapı Malzemesi konusunda atanan Onaylanmış Kuruluşlar, bu kapsamdaki faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumludur. Bu kapsamda yer alan Onaylanmış Kuruluşlar Bakanlıkça denetlenir.

(2) Bakanlık, görevlendirdiği Onaylanmış Kuruluşların gerekli koşulları karşılamaya devam edip etmediğini, bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini ve faaliyetlerini bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen kriterlere uygun sürdürüp sürdürmediğini yıllık denetim programları çerçevesinde veya ihbar ve şikayet üzerine gözetler ve denetler. Denetimler haberli veya habersiz olarak yapılır. Onaylanmış Kuruluşlara yönelik ilk denetim, atamayı izleyen ilk yılın içerisinde, sonraki denetimler ise en az yılda bir kez olmak üzere Bakanlığın uygun gördüğü aralıklarla yapılır.

(3) Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi uygulamaları sonucunda tespit edilen güvensiz ya da uygunsuz ürünlerin Performanslarının Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetini gerçekleştiren kuruluşları ayrıca inceler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Doküman ve belge incelemesi çerçevesinde gerçekleşen denetimlerde tespit edilen hususlar denetim tutanağına kaydedilir. Denetim tutanağındaki hususlarla ilgili olarak Bakanlığın nihai değerlendirmesi denetimden sonra Onaylanmış Kuruluşa ayrıca bildirilir.

(5) Bakanlık, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde hakkında uygunsuzluk veya eksiklik tespit ettiği Onaylanmış Kuruluşla ilişkili olarak kuruluşun faaliyet gösterdiği diğer teknik düzenlemelerde yetkili kuruluşlarla bilgi paylaşımına gider.

Onaylanmış kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar

MADDE 11 - (1) Onaylanmış Kuruluşun akreditasyonunun geçerliliğini yitirmesi durumunda Onaylanmış Kuruluş görevlendirmesi iptal edilir. Akreditasyon kapsamındaki ve akreditasyon sertifikasının statüsündeki olumsuz değişiklikler Onaylanmış Kuruluş görevlendirme kapsamını da aynı şekilde etkiler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda Onaylanmış Kuruluşun faaliyet kapsamı; bu uygunsuzluktan etkilenen ürünün taşıdığı risk durumu, tehlikenin aciliyeti ve kullanıcı öncelikleri Bakanlıkça değerlendirilmek suretiyle belirlenecek bir süre için kısıtlanır veya askıya alınır. Bu uygunsuzlukların önem derecesine göre Onaylanmış Kuruluşa yirmi iş gününden az, altmış iş gününden fazla olamamak üzere düzeltici faaliyet için süre verilir.

(3) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki denetimlerde Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerinin sonucunu doğrudan etkileyen unsurlar uygunsuzluk olarak nitelendirilir. Bu hususlar denetimden sonra Onaylanmış Kuruluşa bildirilir ve Onaylanmış Kuruluş aldığı tedbirleri yedi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(4) Düzeltici faaliyet için verilen sürenin sonunda uygunsuzluklar giderilmediği takdirde ilave süre verilmeksizin kuruluşun Onaylanmış Kuruluş görevlendirmesi iptal edilir. Kuruluş düzeltici faaliyet için verilen süre içerisinde düzeltici faaliyetlerini tamamlarsa kısıtlama veya askı kaldırılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(5) Faaliyet kapsamı askıya alınan Onaylanmış Kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesi durumunda Onaylanmış Kuruluş görevlendirmesi iptal edilir.

(6) Onaylanmış Kuruluş görevlendirmesi kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen kuruluş görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden sorumludur.

(7) Onaylanmış Kuruluşların kısıtlama, askıya alma ve görevlendirme iptaline ilişkin kararlar kuruluşa tebliğ edildiği gibi, Bakanlıkça Resmi Gazete'de yayımlanır ve Avrupa Komisyonu'na bildirilir.

(8) 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden onaylanmış kuruluşlar hakkında aynı Kanunun 12 nci maddesinin (g) bendindeki hüküm; 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden onaylanmış kuruluşlar hakkında ise aynı Kanunun 12 nci maddesinin (h) bendindeki hüküm uygulanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 12 - (1) Bakanlıkça görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşlar aralarında gerekli koordinasyon, eş güdüm ve işbirliğini sağlamak amacıyla Yönetmeliğin 51 inci maddesine uygun olarak bir grup kurar.

(2) Onaylanmış Kuruluşlar Grubu, yapı malzemeleri alanında Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanmasıyla ilgili her türlü konunun değerlendirildiği, uygulamaya yönelik sorunlara dair çözümlerin üretildiği, gerektiğinde rehber belgelerin yayımlandığı bir organizasyona sahip olup, Bakanlıkla işbirliği yapar.

(3) Onaylanmış Kuruluşlar Grubu, kendi çalışma usul ve esaslarını belirler ve Bakanlığa bildirir. Grup toplantılarına düzenli katılım esastır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Grubun belirleyeceği temsilci, Avrupa Komisyonu'nca oluşturulmuş Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu toplantılarına ve diğer gerekli ulusal ve uluslararası toplantılara Türkiye'deki Onaylanmış Kuruluşları temsilen katılım sağlar. Temsilci, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılardaki edinimlerini grup üyelerinin katılımıyla düzenlenecek grup toplantılarında paylaşır. Bu toplantıların sonucunu bir raporla Bakanlığa iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce Ek-3'te yer alan bir Tebliğ ile görevlendirilmiş bir Onaylanmış Kuruluş tarafından görev kapsamı çerçevesinde düzenlenen bir belge, bir sonraki uygunluk kontrol tarihine kadar geçerlidir. Uygunluk teyit sistemi 3 çerçevesinde ürünün beyan edilen karakteristikleri ve Fabrika Üretim Kontrolü aynı kalmak kaydıyla test raporlarının değiştirilmesine veya yeniden yayımlanmasına gerek yoktur. Ancak ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede imalatçının performans beyan etmek istediği temel karakteristiklerle ilgili test ve değerlendirme metodlarının değişmesi ve bu değişikliklerin beyan edilen performansta değişikliğe yol açması halinde veya ürün tipinin değiştirilmesi durumunda tekrar test yapılır ve tip raporu yeniden düzenlenir. İmalatçı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında düzenlenmiş belge veya raporun geçerlilik süresi içerisinde bu belge veya raporu esas alarak ilgili ürün için Yönetmeliğe göre performans beyanı hazırlayabilir.

(2) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra Uygunluk teyit sistemi 1+, 1, 2+ ve 3 kapsamındaki belge veya rapora konu ürünlerin, tipinde, başlangıç tip testlerinde veya bu testlerle bağlantılı performansında veya fabrika üretim kontrol sistemlerinde bir değişiklik olması durumunda imalatçılar, Avrupa Birliği Konseyi'nin 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsamında ilgili teknik şartname için Onaylanmış Kuruluş olarak NANDO'da yayımlanmış bir kuruluşa yeniden değerlendirme için başvurmaları gerekir.

(3) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Ek-3'te yer alan bir Tebliğ ile görevlendirilmiş olan Onaylanmış Kuruluşların, denetim planlarında belirtilen ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Ek-III Madde 1'de yer alan bir sonraki uygunluk kontrol tarihine kadar Yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmeleri halinde, daha önce vermiş oldukları belgelerin ve raporların, Onaylanmış Kuruluşça istenilmediği veya imalatçı talep etmediği sürece değiştirilmesine veya yeniden yayımlanmasına gerek yoktur.

(4) Bakanlıkça Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen bir kuruluş, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunluk kontrol tarihine kadar herhangi bir sebeple Yönetmelik dahilinde görevlendirilmemesi durumunda, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında düzenlemiş olduğu belge ve raporları, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına uygun olarak Bakanlığa teslim eder.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 14 - (1) 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğ ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/180813006Ek01.doc

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)