Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan

Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 11.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28732

ALKOLLÜ İÇKİ AMBALAJLARI ÜZERİNE KONULACAK UYARI MESAJLARIYLA İLGİLİ TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar Kanununun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan, alkollü içki ambalajları üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Uyarı mesajlarına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 2 - (1) Piyasaya arzına izin verilen alkollü içkilerin tabanı hariç iç ve dış ambalajlarında, aşağıda yer alan üç adet grafik uyarı mesajı ve bir adet yazılı uyarı mesajı birlikte kullanılır:

(2) Bu uyarı mesajları, Tebliğde bundan sonra yukarıda yer aldığı şekilde sıra numaraları adıyla anılacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Grfafik uyarı mesajları için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/110813002Ek01.pdf

(3) Uyarı mesajı taşımayan alkollü içkiler iç piyasaya arz edilemez ve satılamaz.

(4) Uyarı mesajları, herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez. Bandrol, pul ve benzeri ilaveler üzerine yazılamaz. Uyarılar, sabit ve silinemez olarak basılmalıdır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(5) Rakam metni koyu, diğer kısımlar ilk harf büyük devamı küçük harflerle ve normal cümle şeklinde yazılır.

Uyarı mesajlarının uygulanması

MADDE 3 - (1) Uyarı mesajlarının uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Uygulama şekli;

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

1) Doğrudan ambalaj üzerine, doğrudan ambalaj üzerine uygulanan çıkartmaların üzerine veya etiket üzerine uygulanır.

2) Ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek bir yere, açıkça okunabilecek ve beyaz üzerine siyah yazı olacak şekilde yerleştirilir.

b) Yazı karakteri ve şekli;

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

1) Helvetica,

2) Normal,

3) Tek satır ve standart karakter aralıkları yazılmış olmalıdır.

c) Yazı karakteri büyüklüğü;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1) Dış ambalaja uygulanacak uyarı mesajları 14 puntodan küçük,

2) 100 cl'den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için 12 puntodan küçük,

3) 70 (dahil) - 100 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 10 puntodan küçük,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

4) 50 (dahil) - 70 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 9 puntodan küçük,

5) 35 (dahil) - 50 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 8 puntodan küçük,

6) 20 (dahil) - 35 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 7,5 puntodan küçük,

7) 10 (dahil) - 20 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 7 puntodan küçük,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

8) 10 cl'den daha küçük ambalaj hacmine sahip ürünler için 6 puntodan küçük

olmamalıdır.

d) Uyarı mesajı toplam alanı ve her uyarı mesajının ebatları aşağıda belirlenen değerlerden küçük olmamalıdır;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

1) Dış ambalaj için;

Toplam alan: 30,0 santimetre kare,

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 2,5 santimetre, yüksekliği: 2,2 santimetre,

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 2,2 santimetre,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) 100 cl'den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için;

Toplam alan: 26,0 santimetre kare,

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 2,0 santimetre, yüksekliği: 1,8 santimetre,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 2,1 santimetre,

3) 70 (dahil) - 100 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;

Toplam alan: 18,0 santimetre kare,

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,6 santimetre, yüksekliği: 1,5 santimetre,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,7 santimetre,

4) 50 (dahil) - 70 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;

Toplam alan: 14,0 santimetre kare,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,6 santimetre, yüksekliği: 1,5 santimetre,

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,7 santimetre,

5) 35 (dahil) - 50 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;

Toplam alan: 11,0 santimetre kare,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,3 santimetre, yüksekliği: 1,2 santimetre,

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,4 santimetre,

6) 20 (dahil) - 35 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Toplam alan: 9,5 santimetre kare,

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,2 santimetre, yüksekliği: 1,1 santimetre,

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,2 santimetre,

7) 10 (dahil) - 20 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Toplam alan: 9,0 santimetre kare,

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,2 santimetre, yüksekliği: 1,05 santimetre,

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,1 santimetre,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

8) 10 cl'den daha küçük ambalaj hacmine sahip ürünler için;

Toplam alan: 7,0 santimetre kare,

1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 0,9 santimetre, yüksekliği: 0,8 santimetre,

2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 0,7 santimetre.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

e) Ayrıca her bir uyarı mesajı ve uyarı mesajı toplam alanı, genişliği 1 mm'den az ve 2 mm'den daha büyük olmayacak bayrak kırmızı renkte sınır çizgisi ile çerçevelenmelidir. Sınır çizgisi hiçbir şekilde uyarı mesajının içerdiği metne müdahale etmeyecek biçimde olmalıdır.

f) Uyarı mesajlarının muhtelif ambalaj boyutlarında kullanılabilecek örnekleri Ek-1'de yer almaktadır.

Piyasaya arz

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 4 - (1) Alkollü içki ambalajları bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on ay içinde Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir; Tebliğ hükümlerine uygun olmayanlar bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ eki için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/110813002Ek01.pdf

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)