Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28732

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İhraç edilecek alkollü içkiler için, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 19 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri aranmaz."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda elde edilen alkolsüz içeceklerin doğrudan ürün ile temas eden iç ambalajlarının veya bu ambalaja yapıştırılmış etiketlerinin üzerinde; içeriğinde alkol kalmış ise alkol miktarı, alkol kalmamış ise alkolün tamamen uzaklaştırıldığı hususu yazı ile belirtilir. Alkol kalmış ise miktarının, alkol kalmamış ise "Alkolü tamamen uzaklaştırılmıştır." şeklindeki bilginin belirtilmesine yönelik yazının şekil ve boyutunda, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nde yer alan zorunlu etiket bilgilerinin bildirim şekli esas alınır."

"Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır."

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Kurumca bu fıkranın uygulanmasında;

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, ambalaj veya içerik yönünden aynı şekil ve tasarıma sahip olup olmadığı veya iki unsur arasında marka, tanıtıcı ve ayırt edici işaretlerin içerdiği ögeler yönünden açık ve doğrudan bir ayniyet, benzerlik veya çağrıştırma olup olmadığı,

b) Karşılaştırılacak iki unsurun, doğrudan veya dolaylı olarak bir alkollü içkiyi tanıtmayı veya başka bir ürün veya firmaya ait unsurlar üzerinden alkollü içkileri dolaylı olarak tanıtmayı amaçlayıp amaçlamadığı ya da alkollü içki kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak teşvik edip etmediği veya özendirici etkisinin olup olmadığı,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

c) Karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki veya fiili bir bağlantı ya da menfaat bağı olup olmadığı,

hususlarından birinin mevcudiyeti aykırılık için yeterli kabul edilir.

Üretim, ithalat, dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunan firmalar, faaliyet sahalarına giren ürünler üzerinde eşdeğer sorumluluk taşırlar.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Kurum, alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yaparak bunların uygulanmasına yönelik kararları alır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 - Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci ve 19 uncu maddesinin birinci fıkralarında yer alan gereklilikleri taşımayan mevcut ürünler, bu maddenin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren on ay içinde anılan fıkralardaki hükümlere uygun hale getirilir. Uygun olmayan ürünler, bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.

GEÇİCİ MADDE 9 - Alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda onsekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştıranlar, 11/6/2014 tarihine kadar bu kişileri çalıştırmaya devam edebilirler."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.