Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28731

BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Firma beyanı: İthal edilecek gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğine dair beyanı,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sertifikada ürünün adı, üreticisi veya ihracatçısı, onaylayan kişinin adı ve imzası yer alır."

"(6) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde sertifika veya ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğini gösteren firma beyanı aranır. Firma beyanında ürünün parti numarası ve miktarı belirtilir."

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.